Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se na naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Vanredna sjednica Skupštine Triglav

12. 12. 2019

Triglav osiguranje, akcionarsko društvo

 

UPRAVNI ODBOR

 

Na osnovu člana 38. stav 1. tačka 4. Statuta Društva Upravni odbor Triglav osiguranje, akcionarsko društvo

saziva:

 

22. (dvadesetdrugu) vanrednu sjednicu Skupštine Triglav osiguranje, akcionarsko društvo koja će se održati dana 27.12.2019. godine u Banja Luci sa početkom u 09,00 časova u sjedištu Društva, Prvog krajiškog korpusa broj 29.

 

Za sjednicu se predlaže sljedeći

 

             DNEVNI RED:

 

     1. Izbor radnih tijela Skupštine:

 

  1.1.   Izbor predsjednika Skupštine akcionara

  1.2.   Izbor komisije za glasanje i verifikacija prisutnih akcionara

  1.3.   Izbor zapisničara

 

     2. Donošenje Odluke o izmjeni djelatnosti Triglav osiguranje, akcionarsko društvo

 

     3. Donošenje Odluke o usklađivanju Statuta Triglav osiguranje, akcionarsko društvo sa odredbama Zakona o društvima za osiguranje (“ Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 17/05, 1/06, 64/06 i 58/19)

 

     4. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Triglav osiguranje, akcionarsko društvo (prečišćeni tekst)

 

     5. Donošenje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Triglav osiguranje, akcionarsko društvo

 

     6. Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Triglav osiguranje, akcionarsko društvo

 

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar i koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanje na deseti dan prije dana održavanja sjednice, odnosno sa stanjem na dan 17.12.2019. godine.
 

Akcionar može da glasa lično ili preko punomoćnika, u skladu sa zakonom i statutom akcionarskog Društva.

 

Materijali za sjednicu Skupštine akcionara sa dnevnim redom mogu se dobiti na uvid u sjedištu Društva u Banja Luci, u ulici Prvog krajiškog korpusa broj 29,  radnim danom u periodu od 9 do 14 časova, počev od dana objavljivanja oglasa o sazivanju Skupštine akcionara do održavanja sjednice Skupštine.
 

       

                                                                                              PREDSJEDNIK  UPRAVNOG  ODBORA:

                                                                                                                 Blaž Jakič

Share on Google+