Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se na naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Sprečavanje prevara

 

Nulta tolerancija Triglav Osiguranja za prevare

U Triglav Osiguranju smo usvojili nultu toleranciju za prevare, čime jasno propagiramo našu posvećenost  aktivnom sprovođenju poštenog, odgovornog i zakonitog poslovanja našeg Društva. Politika odbrane od prevare je postavljena na tri stuba: sprečavanju, otkrivanju i istraživanju prevara. Društvo se na tom području ugleda na već uspostavljene dobre prakse modernih kompanija i djeluje u skladu sa smjernicama svjetskih organizacija, kao što su ACFE i IAIS. Tri stuba odbrane od prevara su uključena u sve procese djelovanja naše kompanije i obezbjeđuju razmatranje prevara u širokom spektru poslovanja Društva.
 

Za obavljanje poslova na području prevara je u Triglav Osiguranju zadužena Služba za sprečavanje, otkrivanje i istraživanje prevara (SPORP), koja je organizovana kao štabna služba neposredno podređena Upravi Društva. SPORP u svom radu obrađuje sve vrste prevara, od kojih pojedinačni oblici proizilaze, pre svega, iz sljedećih praksi:

  • protivpravno prisvajanje imovine Društva,
  • korupcija,
  • falsifikovanje poslovnih knjiga.

 

Uspostavljanje savremenih softverskih rješenja za otkrivanje prevara

U Zavarovalnici Triglav, d.d. se sprovodi implementacija paketa softverskih rješenja za sprečavanje, otkrivanje i istraživanje prevara. Slična rješenja upotrebljavaju organizacije širom svijeta, za uspješno i efikasno otkrivanje i analizu nezakonitih radnji, osiguravajućih prevara kao i drugih kažnjivih radnji pojedinaca ili kriminalnih grupa.

 

Učešće zaposlenih u rješavanju prevara

U Zavarovalnici Triglav se odvijaju obuke na području spriječavanja i otkrivanja prevara, u koje je uključeno više od 1.000 zaposlenih. Obuka je od krucijalnog značaja za osvješćivanje zaposlenih u pogledu negativnih posljedica prevara i za uspostavljanje i njegovanje kulture nultog stepena tolerancije za prevare.
 

Linija za prijavljivanje prevara namjenjena je za prijavljivanje sumnji na prevaru, kako od strane zaposlenih u Društvu, tako i od trećih lica, a liniju koristi SPORP i radi pružanja objašnjenja, savjeta i konsultacija u vezi sa prevarom.
 

Zaposleni su dužni odmah da obavjeste SPORP o slučaju sumnji na prevaru koju uoče prilikom obavljanja svojih radnih zadataka. Zaposleni koji je prijavio slučaj sumnje na prevaru u dobroj namjeri, biće zaštićen od radno-pravnih sankcija. Identitet osobe koja prijavi slučaj sumnje na prevaru predstavlja povjerljivu informaciju.

 

Kontakt:
 

 sporp@triglavrs.ba

 051/215-262