Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se na naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

Poziv za 19. vanrednu sjednicu Skupštine Akcionara

3. 10. 2018

Triglav osiguranje, akcionarsko društvo

 

UPRAVNI ODBOR

 

Na osnovu člana 38. stav 1. tačka 4. Statuta Društva Upravni odbor Triglav osiguranje, akcionarsko društvo

saziva:

 

19. (devetnaestu) vanrednu sjednicu Skupštine Triglav osiguranje, akcionarsko društvo koja će se održati dana 15.10.2018. godine u Banja Luci sa početkom u 09,00 časova u sjedištu Društva, ulica Trg srpskih junaka broj 4.

 

Za sjednicu se predlaže sljedeći

 

             DNEVNI RED:

 

Izbor predsjednika 19. (devetnaeste) vanredne sjednice Skupštine akcionara Triglav osiguranje, ad

 

1. Izbor radnih tijela Skupštine
 

2. Usvajanje Odluke o razrješenju člana Upravnog odbora Društva
 

3. Razmatranje i usvajanje Odluke o Izmjenama Statuta Triglav osiguranje, akcionarsko društvo – Prečišćeni tekst
 

4. Razmatranje i usvajanje Odluke o usvajanju Statuta Triglav osiguranje, akcionarsko društvo – Prečišćeni tekst

 

 

Pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar i koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije dana održavanja sjednice, odnosno sa stanjem na dan 05.10.2018.godine.

Akcionar može da glasa lično ili preko punomoćnika, u skladu sa zakonom i statutom akcionarskog Društva.

 

Materijali za sjednicu Skupštine akcionara sa dnevnim redom mogu se dobiti na uvid u sjedištu Društva u Banja Luci, u ulici Trg srpskih junaka broj 4,  radnim danom u periodu od 9 do 14 časova, počev od dana objavljivanja oglasa o sazivanju Skupštine akcionara do održavanja sjednice Skupštine.

        

   UPRAVNI  ODBOR TRIGLAV OSIGURANJE, AD

 

Share on Google+