Prijavite se. Besplatno!

Prijavite se na naše savjete za bezbrižan svakodnevni život.

INFORMACIJA ZA UGOVARAČE OSIGURANJA, OSIGURANIKE I KORISNIKE IZ UGOVORA O OSIGURANJU

 

U skladu sa Pravilnikom o postupanju društava za osiguranje u vezi sa pritužbama („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 10/15) i Pravilnikom o postupanju Društva u vezi sa pritužbama od 22.05.2015.godine obavještavamo Vas da ukoliko imate pritužbu na:

- postupanje Društva ili lica koje obavlja poslove zastupanja u osiguranju u ime i za račun Društva,

- odluku Društva u vezi sa ugovorom o osiguranju ili izvršenjem ugovora o osiguranju,

- postupanje Društva u vezi sa rješavanjem zahtjeva iz ugovora o osiguranju,

istu možete usmeno izjaviti na zapisnik u sjedištu Društva ili podnijeti putem pošte (Prvog krajiškog korpusa 29, 78000 Banja Luka), te podnijeti putem telefaksa (051/215-262) ili elektronske pošte (prituzbe@triglavrs.ba).

 

Rok za podnošenje pritužbe protiv odluke ili postupanja Društva iznosi 15 dana od dana kada je podnosilac pritužbe primio odluku na koju podnosi pritužbu, odnosno od dana kada je saznao za razlog pritužbe, ali najkasnije u roku godinu dana od kada se desio događaj ili nastupila činjenica na koju se pritužba odnosi.

 

Pritužba treba da sadrži:

  • ime, prezime i adresu podnosioca pritužbe ako je fizičko lice ili iste podatke o njegovom zakonskom zastupniku, odnosno firmu, sjedište i ime i prezime odgovornog lica podnosioca pritužbe, ako je pravno lice,
  • razloge pritužbe i zahtjeve podnosioca pritužbe,
  • dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe, a može sadržavati i isprave koje nisu bile razmatrane u postupku u kojem je donesena odluka zbog koje se pritužba podnosi, kao i prijedloge za izvođenje dokaza,
  • datum podnošenja pritužbe i potpis podnosioca pritužbe, odnosno lica koje ga zastupa i
  • punomoć za zastupanje, kada je pritužba podnesena po punomoćniku.

 

Komisija za pritužbe Društva će pripremiti odgovor na pritužbu u roku od 15 dana od dana prijema potpune pritužbe i isti bez odlaganja dostaviti podnosiocu pritužbe.