Držimo prevaru pod lupom

Oni podižu premiju za sve osiguranike, pa je bolje za sve da ih zaustavimo.

 

Kada možemo govoriti o prevari u osiguranju?

O prevari u osiguranju možemo govoriti kada pojedinac, da bi dobio odštetu od osiguravajućeg društva:

  • namjerno oštećuje ili uništava stvari,
  • osigura se nakon neželjenog događaja,
  • osigura se sa lažnim ili neistinitim informacijama,
  • podnese lažne dokumente kod prijave osiguranog slučaja ili kod ugovaranja osiguranja.

Prevara

Triglav osiguranje kao prevaru tretira tri glavne grupe nepoštenog i kriminalnog ponašanja: krivotvorenje, korupciju i protivpravno sticanje imovinske koristi (npr. prevara u osiguranju, krađa). Prevara u osiguranju je stoga samo jedan od oblika prevare s kojima se suočavamo.

 

Kazna za prevaru u osiguranju

U nekim zemljama okruženja, prevarantima u osiguranju prijeti kazna do godinu dana zatvora ako je djelo samo planirano, a još nije izvršeno. Ako je prevara već nastala, osoba je već uradila nedozvoljeno djelo zbog dobijanja odštete iz osiguranja, te joj prijeti kazna do deset godina zatvora.

 

Šta vi možete uraditi?

Ako imate sumnju na prevaru u osiguranju, možete je prijaviti na:

 

Prevaru u osiguranju možete prijaviti sa dokazima, ako ih imate. Prijava se može podnijeti anonimno ili sa ličnim podacima. Naša obaveza je da prijavi postupamo sa dužnom pažnjom kao i da u svim fazama procesa štitimo identitet osoba koje načine prijavu.